Familjebostäders logotyp
Familjebostäders logotyp

Besiktning efter inflyttning

Vi hoppas att du kommer att trivas i din nybyggda lägenhet. När vi bygger nya hus så genomför vi också flera besiktningar. Här berättar vi vad vi tittar på i dessa besiktningar och vilka problem som kan uppstå.

Slutbesiktning

Innan du flyttar in har vi genomfört en slutbesiktning av huset och din lägenhet. Besiktningen genomförs av opartiska besiktningspersoner. Deras uppgift är att kontrollera att arbetet som är utfört uppfyller våra krav och vad vi har beställt. Besiktningen genomförs tillsammans med en besiktningsgrupp som består av ett antal experter inom exempelvis hiss, puts, VVS, el och ventilation. De säkerställer att vi uppnår de tekniska krav som vi har ställt och uppfyller specifika branschregler, myndighetskrav som tillgänglighet, barnsäkerhet och brandskydd.

Åtgärda eventuella fel

Eventuella fel och brister som upptäcks under slutbesiktningen åtgärdas normalt av den entreprenör som genomfört arbetet. I de allra flesta fallen har vi åtgärdat detta innan du flyttar in. Ibland kan vissa fel behöva åtgärdas efter inflyttningen. I så fall hör vi av oss till dig och berättar det inför att arbetet ska utföras.
Vissa saker som upptäcks kan man ibland medvetet vänta med att åtgärda. Det kan handla om mindre sprickor av kosmetisk karaktär. De klassas som så kallade garantifel och åtgärdas först efter den tvåårsbesiktning eller garantibesiktning som genomförs.

Tvåårsbesiktning eller garantibesiktning

När huset är två år genomförs en garantibesiktning. Vid den besiktningen tittar vi på fel som kan ha uppstått efter inflyttningen. När ett hus är nytt kan det de första åren bli sättningar med mindre sprickor som följd, Det är en sak som vi tittar på. Här gör vi också en uppföljning på de felanmälningar på du har gjort under de första åren på saker i din lägenhet som rör utskikt och funktioner. Därför är det alltid viktigt att du gör en felanmälan till oss när du upptäcker saker som är fel. När vi genomför tvåårsbesiktningen så informerar vi alltid det för dig och det är väldigt bra om du har möjlighet att själv vara med under besiktningen. Kan du inte vara hemma, går det som vanligt bra att lämna nyckeln i nyckeltuben. 
Fel som ska åtgärdas efter denna besiktning utförs vanligtvis av den entreprenör som utförde arbetet från början. Det är besiktningspersonen som avgör vad som betraktas som ett fel. Ytterligare en besiktning genomförs strax innan den längre garantitiden går ut efter fem år.

Viktigt att du anmäler fel

När du flyttar in och upptäcker saker som är fel är det viktigt att du anmäler det till oss. När du har anmält fel till oss görs en bedömning om felet är kopplat till bygget av huset eller om det har uppkommit på annat sätt. Är det inte kopplat till nybyggnationen kontaktar vi dig  och löser det som en vanlig felanmälan. Om felet bedöms vara kopplat till bygget av huset kan dessa fel oftast sparas till tvåårsbesiktningen. Särskilt om felet bedöms som vara av kosmetiskt karaktär.  Samtidigt är det viktigt att du gör felanmälan till oss så att vi kan ha ett bra underlag inför tvåårsbesiktningen. Det är viktigt att vet om allt som är fel. Då har vi också lättare att ställa krav på vår byggentreprenör att åtgärda felen hos alla boende samtidigt.

Olika typer av fel

Fel som upptäcks i samband med besiktningen

Dessa åtgärdas vanligtvis av entreprenören som genomförde arbetet. Målsättningen är att alla dessa fel ska vara åtgärdade innan du flyttar in. Vissa fel kan ibland inte rättas till förrän efter inflyttningen. Då får du information om detta innan du flyttar in. 

Garantifel

Sprickor i vägghörn och takvinklar, torkningsskador eller fönster och dörrar som går trögt att öppna. Det kan också handla om problem med värmeanläggningen innan vi har hunnit trimma in den. Bredband, tv, eller lås. Även fel i allmänna utrymmen. 

När åtgärdas de?

Mindre fel av kosmetisk karaktär åtgärdas först i samband med tvåårsbesiktningen. Vissa större fel kan däremot åtgärdas innan beroende på omfattning, om flera lägenheter är drabbade samt typ av fel. Detta bedöms från projekt till projekt. En bedömning görs alltid om det är ett fel kopplat till bygget eller om felet uppkommit på annat sätt. 

Akuta fel

Vattenläckage och elektriska fel. Händer detta utanför kontorstid behöver du anmäla felet till vår fastighetjour.  Dessa fel åtgärdas skyndsamt. Oavsett om det beror på något fel under bygget eller något som har skett senare. 

Senast uppdaterad 5 mars 2024

Relaterat innehåll