Familjebostäders logotyp
Familjebostäders logotyp

Policy för personuppgifter

Familjebostäder värnar om den personliga integriteten och vi är medvetna om att vi under begränsad tid endast "lånar" personuppgifter för att fullgöra våra förpliktelser.
Man och en pojke sitter och läser en bok

Foto: Johnér bildbyrå

Bolaget behandlar endast de personuppgifter som behövs för varje specifikt ändamål och i enlighet med gällande lagstiftning. Familjebostäder behandlar personuppgifter på ett varsamt och ansvarsfullt sätt och känslig information har bara personer med särskild behörighet tillgång till.

Familjebostäder tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer i de fall personuppgifter behövs för att en leverantör ska kunna utföra en beställning från oss. Leverantören behandlar då personuppgifterna för vår räkning. Familjebostäder säljer inte och utbyter inte personuppgifter med andra företag för marknadsföringsändamål eller till företag i tredje land, dvs utanför EU/EES-området.

Familjebostäder samlar inte in fler personuppgifter än nödvändigt och sparar insamlade personuppgifter bara så länge de är relevanta och aktuella för de ändamål de samlades in. Vid inaktualitet gallrar och raderar vi personuppgifter i enlighet med våra hanteringsanvisningar. Vi är ett kommunalt allmännyttigt bostadsföretag och omfattas av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. Arkivering av allmänna handlingar med personuppgifter är en behandling som görs med stöd av arkivlagen.

Var och en som lämnat sina personuppgifter till oss har rätt att få ett utdrag på vilka uppgifter som finns registrerade om sig själv hos oss. Om det visar sig att uppgifter är felaktiga eller ofullständiga kommer Familjebostäder alltid rätta uppgiften.

Om vi inte skulle behandla personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen kan klagomål framföras till Integritetsskyddsmyndigheten och till Familjebostäder. Familjebostäder har ett dataskyddsombud och dennes uppgift är att se till att bolagets behandling av personuppgifter sker på ett korrekt sätt med stöd av lag.

Frågor och synpunkter gällande vår personuppgiftshantering kan framföras via dso@familjebostader.com eller till vår kundservice, 08-737 20 00.

Senast uppdaterad 12 februari 2024

Relaterat innehåll