Familjebostäders logotyp
Familjebostäders logotyp

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad hos oss, under din tid som hyresgäst hos oss och en tid efter att hyresförhållandet med oss har upphört. Personuppgifter behandlas även om du ingår avtal med oss om hyra av förråd, lokal, garageplats eller arrende avseende parkeringsplats.
Man och kvinna tittar ut genom ett fönster

Foto: Johnér bildbyrå

Kommer du i kontakt med Familjebostäder i egenskap av annan än hyresgäst kan vi komma att behöva registrera uppgifter om dig. Vi samlar inte in fler uppgifter om dig än vad som är nödvändigt utifrån angivet ändamål för den specifika behandlingen.

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

Personuppgiftsansvarig

AB Familjebostäder 556035-0067 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva, våra dotterbolag eller annat företag gör på vårt uppdrag.

När du hyr en bostad hos oss

När bostad erbjuds

När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi t.ex. uppgifter om din ekonomi, din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten, behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss. Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna.

Om du erbjuds en studentbostad kommer vi att behandla antagningsbesked och kårmedlemskap eller andra intyg som styrker att du kommer att studera under hyrestiden.

Under hyresförhållandet

När du tecknar ett hyresavtal med oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera de skyldigheter och rättigheter som följer av hyresavtalet. Under hyresförhållandet behandlar vi t.ex. dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar, när vi skickar information till dig som du behöver, och de personuppgifter vi behöver för att du ska kunna nyttja "Mina Sidor" på webben.

Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du bor i en studentbostad kommer vi även behöva kontrollera t.ex. att du studerar. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana för att säkerställa att de hålls skyddade.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla och marknadsföra våra tjänster och vår service till dig. Denna behandling gör vi med stöd av vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig.

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det t.ex. förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan t.ex. gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet, ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

Söka ny lägenhet via intern byteskö

Alla som har ett hyresavtal med Familjebostäder har möjlighet att söka nytt boende via den interna byteskön. Den interna kön administreras av Bostadsförmedlingen i Stockholm AB. För att kunna administrera aktiviteter kopplade till bostadssökande via interna kön behöver vi behandla dina personuppgifter och den lagliga grunden för behandlingen är berättigat intresse. Dina personuppgifter sparas så länge som du väljer att stå kvar i bostadskön.

Mer om Bostadsförmedlingens personuppgiftsbehandlingar

När hyresförhållandet har upphört

Dina personuppgifter raderas i enlighet med våra hanteringsanvisningar när hyresförhållandet upphör. Undantag från huvudregeln får göras i följande fall: Personuppgifter i hyresavtal med tillhörande handlingar får sparas så länge det är nödvändigt för att bevaka kvarstående fordringar som rör hyresförhållandet. Beträffande hyresgäst vars hyresförhållande upphört på grund av misskötsamhet får uppgift om namn, personnummer, hyresobjektet, avflyttningstidpunkt samt kortfattad uppgift om avflyttningsorsak, utom brottsuppgifter, sparas i högst två år efter det att hyresförhållandet har upphört.

När du hyr en lokal eller ett förråd av oss

När lokal eller förråd erbjuds

När du blir erbjuden en lokal eller ett förråd hos oss kontrolleras det att du uppfyller Familjebostäders föreskrivna krav samt behöver vi uppgifter om dig och/eller ditt bolag. Vi kan t ex komma att begära in en kreditupplysning, hämta uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och behandla intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss.

Under hyresförhållandet

När du tecknar ett hyresavtal för en lokal eller ett förråd hos oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera de skyldigheter och rättigheter som följer av hyresavtalet. Under hyresförhållandet behandlar vi t.ex. dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar och när vi skickar information till dig som du behöver. Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana för att säkerställa att de hålls skyddade.

Vi kommer även att behandla dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det t.ex. förekommer misskötsamhet, sena eller uteblivna hyresbetalningar.

Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla och marknadsföra våra tjänster och vår service till dig. Denna behandling gör vi med stöd av vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig.

Vi kan behöva lämna ut dina personuppgifter till berörda myndigheter t ex när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig. Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan t.ex. gälla en entreprenör som ska reparera något.

När hyresförhållandet har upphört

Dina personuppgifter raderas i enlighet med våra hanteringsanvisningar när hyresförhållandet upphör. Undantag från huvudregeln får göras i följande fall: Personuppgifter i hyresavtal med tillhörande handlingar får sparas så länge det är nödvändigt för att bevaka kvarstående fordringar som rör hyresförhållandet. Beträffande hyresgäst vars hyresförhållande upphört på grund av misskötsamhet får uppgift om namn, personnummer, hyresobjektet, avflyttningstidpunkt samt kortfattad uppgift om avflyttningsorsak, utom brottsuppgifter, sparas i högst två år efter det att hyresförhållandet har upphört

När du hyr en garage- eller parkeringsplats av oss

När garage- eller parkeringsplats erbjuds

När du som hyresgäst hos oss erbjuds en garageplats eller en parkeringsplats kontrolleras det att du har fullgjort din betalningsskyldighet avseende bostads- eller lokalhyresavtalet. Om du inte är hyresgäst hos oss begärs istället en kreditupplysning. Har du en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna.

Under hyresförhållandet

När du tecknar ett hyresavtal för en garageplats eller ett arrendeavtal för en parkeringsplats med oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera de skyldigheter och rättigheter som följer av hyresavtalet eller arrendeavtalet. Under hyresförhållandet behandlar vi t.ex. dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar och när vi skickar information till dig som du behöver. Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana för att säkerställa att de hålls skyddade.

Vi kommer även att behandla dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det t.ex. förekommer misskötsamhet, sena eller uteblivna hyresbetalningar.

Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla och marknadsföra våra tjänster och vår service till dig. Denna behandling gör vi med stöd av vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig.

Vi kan behöva lämna ut dina personuppgifter till berörda myndigheter t ex när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig. Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan t.ex. gälla en entreprenör som ska reparera något.

När hyresförhållandet har upphört

Dina personuppgifter raderas i enlighet med våra hanteringsanvisningar när hyresförhållandet upphör. Undantag från huvudregeln får göras i följande fall: Personuppgifter i hyresavtal med tillhörande handlingar får sparas så länge det är nödvändigt för att bevaka kvarstående fordringar som rör hyresförhållandet. Beträffande hyresgäst vars hyresförhållande upphört på grund av misskötsamhet får uppgift om namn, personnummer, hyresobjektet, avflyttningstidpunkt samt kortfattad uppgift om avflyttningsorsak, utom brottsuppgifter, sparas i högst två år efter det att hyresförhållandet har upphört.

När du söker en tjänst hos oss

De uppgifter du skickar in till oss behandlas enlig dataskyddsförordningen (GDPR) och offentlighetsprincipen.

När du söker jobb hos oss accepterar du att vi registrerar och sparar de personuppgifter du anger i din ansökan inklusive bifogade dokument och bilder. Vi behöver denna information för att kunna fullfölja vår rekryteringsprocess. Den lagliga grunden för vår behandling kallas för intresseavvägning. Personuppgifter sparas i 30 månader. Vi kan komma att dela din ansökan med våra anställda som är inblandade i rekryteringen samt rekryteringsföretag som hjälper oss i rekryteringsprocessen. 

Vill du att vi tar bort de ansökningshandlingar som du skickat in till oss tidigare än 30 månader behöver du aktivt ta kontakt med HR-avdelningen hos oss. Om du blir anställd hos oss så behandlar vi dina personuppgifter exempelvis: namn, personnummer, kontaktuppgifter mm, med anställningsavtalet som laglig grund.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer i de fall dina personuppgifter behövs för att en leverantör ska kunna utföra en beställning åt oss och leverantören behandlar personuppgifterna för vår räkning. Familjebostäder säljer inte och utbyter inte personuppgifter med andra företag för marknadsföringsändamål eller till företag i tredje land, dvs. utanför EU/EES-området.

När du kontaktar oss

Du kan välja att kontakta oss på flera olika sätt, till exempel via sociala medier, i samtal och mail med vår kundtjänst eller med någon av våra funktionsbrevlådor. När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss och vi behandlar dina personuppgifter för att till exempel besvara dina frågor, hantera ditt ärende eller hantera ett klagomål. Vi behandlar personuppgifter på den lagliga grunden berättigat intresse och så fort din fråga, ärende, klagomål etc. är avklarat raderas dina personuppgifter.

När du väljer att kommunicera med oss genom sociala medier (Facebook, Instagram och LinkedIn) gallras inlägg och raderas senast 12 månader efter det att inlägget publicerats.

Lagring

Vi sparar dina personuppgifter så länge de är relevanta och aktuella för de ändamål de samlades in. Vid inaktualitet gallrar och raderar vi dina personuppgifter i enlighet med våra hanteringsanvisningar. Vi är ett kommunalt allmännyttigt bostadsföretag och omfattas av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. Arkivering av allmänna handlingar med personuppgifter är en behandling som görs med stöd av arkivlagen. Allmänna handlingar är handlingar som skickas in till oss eller handlingar vi själva upprättar, t.ex. hyresavtal, brev och intyg.

Cookies

Vi använder cookies (kakor) för bland annat besöksstatistik och vid de tillfällen som vi har enkätundersökningar på sajten. Cookies används också av dela-knapparna samt om du fyller i ett formulär. Genom att ställa in webbläsaren kan du undvika att ta emot cookies. Detta kan dock göra att sajten inte fungerar på ett bra sätt. Hur du stänger av cookies beror på vilken webbläsare du använder.

Dina rättigheter

Du har rätt till information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett s.k. registerutdrag. Vid ett utlämnande av registerutdrag kommer vi att behöva säkerställa din identitet. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade samt begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. Dina rättigheter omfattar även rätten att begära radering och dataportabilitet.

Om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen har du rätt att klaga till oss och till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se. Du kan kontakta oss gällande vår personuppgiftshantering via dso@familjebostader.com eller kundservice 08-737 20 00.

Senast uppdaterad 12 Februari 2024

Relaterat innehåll