Familjebostäders logotyp
Familjebostäders logotyp

Företagsfakta

Familjebostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag. Vi ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB, som ägs av Stockholms stad. Hos oss bor mer än 44 500 stockholmare.
Höga och lägre hus ritade av ett barn. Hotell, affär och flerbostadshus som det står FB på. Träd mellan husen och på taket, en lekplats, moln på himlen.

Teckning: Agnes 8 år

När barn ritar en stad ritar de husen först. Sedan växer människor, träd och trafik fram på ritarket. Det är husen som är staden. Här har människor sina hem och arbetsplatser och här finns utbudet av varor, service, vård, skola och omsorg. Att bygga och förvalta fastigheter är ett betydelsefullt uppdrag.

Bostäder och lokaler
Vi äger 397 fastigheter med 21 303 bostäder och 2 478 lokaler, varav 980 kommersiella lokaler. Alla lägenheter förmedlas av Bostadsförmedlingen i Stockholm.

Hyresgäster
Cirka 44 500 personer bor hos Familjebostäder, varav mer än 30 000 i Söderort.

Omsättning och värde
Årsomsättningen är 2,3 miljarder kronor. Fastigheternas bedömda marknadsvärde är 47,1 miljarder kronor. Det bokförda värdet är 20,1 miljarder kronor.

Medarbetare
351 medarbetare arbetar på Familjebostäder.

Våra fastigheter

Med representation i stadens årsringar från 1800-tal fram till 2020-tal äger Familjebostäder fastigheter över hela Stockholms stad. Från Hässelby i nordväst till Farsta i söder.

Familjebostäder äger och förvaltar 397 fastigheter med totalt 21 300 lägenheter. Huvuddelen av fastigheterna är uppförda på mark med tomträtt eller arrende. 50-talsfastigheter är i majoritet, följt av 40- och 60-talsbebyggelse.

Huvuddelen, cirka 70 procent, av fastigheterna finns i söderort med störst antal lägenheter i Farsta. På nordvästra sidan finns tyngdpunkten i Rinkeby.

Den vanligaste lägenhetsstorleken i vårt bestånd är 2 rum och kök, följt av 3 rum och kök.

Vi bygger nya hyresrätter

De kommande åren kommer Familjebostäder fortsätta att bygga många nya hyresrätter. Det kräver en projektportfölj med stor bredd. Huvuddelen av projekten ligger i lägen där bolaget redan har stora bestånd och utpekade lägen i översiktsplanen.

För att kunna bygga nya bostäder jobbar vi på bred front. Det handlar om att utveckla projektidéer för bostadshus på befintliga tomträtter likaväl som att söka markanvisningar på stadens mark.  Kontinuerligt eftersöks även förvärv i lämpliga lägen.

Till grund för arbetet ligger en ackvisitionsplan för att säkerställa att projektutvecklingen sker systematiskt och i linje med Stockholms översiktsplan Promenadstaden.

Målet är att husen ska byggas med enbart miljöbedömda och miljögodkända produkter. Vi använder oss av miljöbedömningsverktyget Byggvarubedömningen vars krav baseras på EU:s kemikalielagstiftning. På så sätt säkerställer vi att vi inte bygger in gifter i husen som vi lämnar vidare till kommande generationer. Fram till 2030 ska vi halvera våra klimatutsläpp. 

Familjebostäder är sedan 1998 miljöcertifierade enligt ISO 14001. Resultaten redovisas årligen i vår års- och hållbarhetsredovisning.

Vi förvaltar 44 000 stockholmares hem

Den dagliga förvaltningen med cirka 100 husvärdar och reparatörer säkerställer en god boendemiljö för våra hyresgäster, ett stabilt fastighetsvärde och ett bra driftnetto. Sammantaget säkrar det att våra bostäder och bostadskvarter kan fortsätta utvecklas och underhållas på ett bra sätt.

Våra förvaltningsteam leds av en förvaltare och består av husvärdar och reparatörer. Till teamen är även drifttekniker knutna. Den dagliga förvaltningsdriften består dels av åtgärd av felanmälningar i allmänna utrymmen eller i lägenheter, dels av ronderingar som görs en gång per vecka för att säkerställa att fastigheterna har rätt standard och att städning, markunderhåll och sophämtning har utförts med rätt kvalitet.

Bolaget följer en kvalitetsprocess för fastighetsförvaltningen och som är ramverk för alla medarbetare som arbetar i och med våra fastigheter. Kvalitetsprocessen skapar ett systematiskt och strukturerat arbetssätt för att dels nå den kvalitet våra hyresgäster förväntar sig på sitt boende, dels för att nå den standard som krävs för stabila fastighetsvärden. Processen innefattar förvaltningsverksamhetens alla moment. Från städning, markskötsel och driftoptimering till rutiner för att säkerställa att myndighetskrav uppfylls. Processen är även uppbyggd för att stödja ett arbetssätt där ständig förbättring och utveckling präglar hela förvaltningsverksamheten.

Senast uppdaterad 5 mars 2024

Relaterat innehåll