Familjebostäders logotyp
Familjebostäders logotyp

Hållbarhet

Våra hyresgäster ska kunna lita på att vi är en hyresvärd som tar ansvar för att minska utsläpp och utveckla områden där den sociala sammanhållningen är stark. Vårt mål är att skapa trivsamma bostadsmiljöer, där människor mår bra och klimatpåverkan är liten.
Ellastcyklar vid en av Familjebostäders cykelpooler.

Successivt bygger vi ut olika mobilitetslösningar som gör det enklare för våra hyresgäster att leva utan egen bil.

Foto: Familjebostäder

Bostäder för alla

Stockholm fortsätter att växa och bristen på bostäder är fortsatt stor. För att stärka näringslivet i staden och fortsätta attrahera företag till Stockholm krävs en bostadsmarknad med goda möjligheter att hitta en bostad, både som ung, som tillfällig arbetskraft eller för den som vill etablera sig med familj i en ny stad. 

För första gången står över 800 000 stockholmare i bostadskön. Därför fortsätter Familjebostäder att bygga nya hyresrätter, trots tuffare ekonomiska tider. Alla våra bostäder förmedlas rättvist via Bostadsförmedlingens gemensamma bostadskö i Stockholm. 

Fokus på trygghet

Trygghetsarbetet är viktigt för oss. Störst fokus har vi de områden där otryggheten är som störst. Brottsförebyggande åtgärder på skalskydd, bättre belysning och tryggare utemiljöer är viktiga bidrag för att öka tryggheten. Trygghetsarbetet går hand i hand med den dagliga tillsynen – att aldrig låta otrygga miljöer stå utan åtgärd under en längre tid.

Över 100 husvärdar och reparatörer finns på plats i våra bostadsområden varje dag för att hjälpa till med stort och smått, så att både fastigheter, allmänna utrymmen och utemiljöer är i ordning. Vår nära förvaltning skapar grunden för trygghet och trivsel. Det ska vara enkelt och tryggt att bo hos oss.

Minskad klimatpåverkan

Att följa miljölagstiftningen är en självklarhet, men inte tillräckligt tycker vi på Familjebostäder. Vi vill medverka mer aktivt till en långsiktigt hållbar utveckling och arbetar ständigt för att minska företagets negativa miljöpåverkan. Den miljövänligaste energin är den som aldrig används.

Energieffektiva hus

Energianvändningen (värme, el och varmvatten) i våra fastigheter är Familjebostäders största klimatpåverkande faktor. Därför arbetar vi för att energianvändningen successivt ska minska, både när vi bygger nytt, bygger om eller förvaltar våra fastigheter. Viktiga åtgärder är bland annat tilläggsisolering, energieffektiva fönster och återvinning av ventilationsluft. Familjebostäders mål är att våra nybyggda hus ska klara 55 kWh/kvm år. 

Så gott som alla våra fastigheter är anslutna till fjärrvärme och vi planerar för fler förnybara energikällor, exempelvis solceller. När vi bygger nya hus så planerar vi för att minst 20 procent av fastighetens elbehov ska komma från solceller. 

Solcellerna producerar mellan 15-40 procent av fastigheternas elbehov. När solen lyser som mest och solceller producerar mycket solel, så uppstår ibland solelöverskott som vi då säljer till elnätet. Vi säljer cirka 25 procent av vår solelproduktion till nätet. För att öka vår egenanvändning av solel så har vi i två fastigheter skaffat batterier för att lagra solelen när det uppstår solelöverskott. Batterierna bidrar till att halvera solelöverskottet. Mer solel går tillbaka direkt till fastigheten.

Vi ser också över möjligheterna att med hjälp av artificiell intelligens styra så att vi sparar energi i våra hus. Med hjälp av AI kan vi förutse energianvändning bättre och på det sättet också optimera driften. Det kan förbättra övergången mellan olika utomhustemperaturer på höst och vår.

Genom att nyttja AI vill vi optimera driften i våra fastigheter för att undvika effekttoppar. En jämnare temperatur leder ofta till en minskad förbrukning, vilket är win-win både för klimatet och för hyresgästerna.

Miljövänliga hem

Familjebostäder köper in byggmaterial för omkring en halv miljard kronor varje år bara för nyproduktion. Vilka produkter vi använder får stor påverkan på såväl miljön som människors hälsa.

Målet för våra ombyggnader och nyproduktioner är att husen ska byggas med enbart miljöbedömda och miljögodkända produkter. Vi använder oss av miljöbedömningsverktyget Byggvarubedömningen vars krav baseras på EUs kemikalielagstiftning. På så sätt säkerställer vi att vi inte bygger in gifter i husen som vi lämnar vidare till kommande generationer.

Våra nybyggnationsprojekt utvärderas enligt Familjebostäders modell för energi- och miljöprestanda. I modellen betygssätts husen avseende energiprestanda, andelen miljögodkända byggvaror, inomhusmiljö och hur byggprojektets avfallshantering har fungerat.

Enkelt att leva utan egen bil

Nästa år förväntas antalet stockholmare överstiga 1 miljon. Vi bygger en tätare stad med fler bostäder för att alla nya stockholmare ska bo bra. Samtidigt förändras våra resvanor. Allt fler bilar är eldrivna i behov av laddstolpar, antalet parkeringsplatser minskar i takt med att möjligheterna att åka kollektivt och cykla ökar. Måste vi verkligen ha varsin bil?

Familjebostäder har tagit fram en mobilitetsstrategi för att tänka rätt redan från början när vi bygger nytt. I dag ingår bra utrymmen för cyklar, tillgång till cykel- och bilpool, laddstolpar när vi planerar för nya hus. Det ska vara enkelt för våra hyresgäster att leva utan egen bil.

Miljövänliga transporter

För att minska miljöpåverkan är 100 procent av våra cirka 85 bilar miljöfordon och vi kör med dubbfria däck. Vi har också cirka 35 mindre elbilar som är ett miljövänligt och energisnålt alternativ för personal som bara behöver förflytta sig inom ett mindre område. För att främja miljövänliga, säkra och ekonomiskt effektiva tjänsteresor och transporter har Familjebostäder en resepolicy.

Miljöcertifierade enligt ISO14001

Familjebostäder är miljöcertifierade enligt standarden ISO 14001. Certifieringen ger ett systematiserat arbetssätt för att nå bolagets miljömål om minskade växthusutsläpp, minskat energibehov, ökad matavfallsutsortering, ökade mängder källsorterat avfall, miljöprestanda i byggprojekt och radonåtgärder.

Miljö- och energipolicy

Familjebostäder driver den hållbara utvecklingen framåt genom att erbjuda ett giftfritt boende med minimal klimatpåverkan. Vi arbetar för ständigt förbättrad miljö- och energiprestanda genom att:

 • Minska energibehovet i våra fastigheter, öka vår egen förnybara energiproduktion och fasa ut farliga ämnen i byggmaterial och produkter.
 • Minimera resurs- och materialanvändningen. Det avfall som ändå uppkommer ska återanvändas eller återvinnas.
 • Bygga och förvalta våra fastigheter med hänsyn till klimatförändringar.
 • Utveckla lösningar för att minska vår miljöbelastning i alla led i samarbete med våra hyresgäster, leverantörer, entreprenörer och myndigheter.
 • Ligga steget före och ta aktivt ansvar i enlighet med gällande lagar och krav.
 • Ge våra hyresgäster möjlighet att leva hållbart i våra hus.
 • Öka kunskapen kring miljö- och energifrågor hos bolagets medarbetare

Miljömål 2030

 • Klimatneutralitet 
  Minskat CO2e utsläpp till 27 000 ton CO2e (halvering från 2024)
 • Energi
  Minska energibehovet till 93 kWh/kvm/år (Atemp)
 • Giftfri boendemiljö
  Öka andelen godkända byggvaror till 100 procent
 • Avfall
  Öka mängden insamlat matavfall till 33 kg/hushåll.

Rättvist byggande

Rättvist byggande är en satsning för att motverka ekonomisk brottslighet, svartarbete och oegentligheter på byggarbetsplatser. Som allmännyttigt bostadsbolag vill vi ta ett särskilt ansvar. Våra hyresgäster ska veta att deras lägenheter är byggda utan fusk. Det handlar om sund konkurrens på lika villkor och schyssta villkor i hela kedjan av byggentreprenörer.

Så här jobbar vi med rättvist byggande

 • Modellen rättvist byggande ligger i framkant vad gäller kontroll av oegentligheter på byggarbetsplatser.
 • Våra medarbetare utbildas i Rättvist byggande.
 • Samtliga entreprenörer på våra byggarbetsplatser ska vara kända och kontrollerade av oss.
 • Arbetsplatskontroller görs oannonserat på byggarbetsplatserna. Vi arbetar tillsammans med säkerhetsföretaget Scandinavian Risk Solution, SRS, som följer upp att hela kedjan av entreprenörer uppfyller kontraktskraven. Exempelvis kontrolleras att samtliga på byggarbetsplatsen har giltigt ID06-kort, ID-handling och arbetstillstånd.
 • Våra byggarbetsplatser skyltas med Rättvist byggande.
 • Vi uppmanar att anmäla misstankar om oegentligheter till Fair Play Bygg, en oberoende funktion som drivs och finansieras av Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland.
 • Vid avvikelser förs en dialog med huvudentreprenören om krav på åtgärder och möjliga påföljder. Lagbrott anmäls alltid till polisen och/eller berörd tillsynsmyndighet.

Samverkan med flera aktörer

Rättvist byggande är ett samarbete mellan allmännyttan i Stockholm, flera tillsynsmyndigheter inom området samt branschorganisationer: Familjebostäder, Micasa, Stockholmshem, Svenska Bostäder och Skolfastigheter i Stockholm (Sisab) samt Ekobrottsmyndigheten, gränspolisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Stockholms Byggmästareförening och Fair Play Bygg.

Anmäl fel och brister

Om du misstänker att lagar och avtal inte följs kan du göra en anonym anmälan till Fair Play Bygg, en oberoende organisation som lämnar informationen vidare till ansvarig myndighet. Anmäl till tipsa@fairplaybygg.se

Senast uppdaterad 28 februari 2024

Relaterat innehåll